【big big購物直播預告】21/7夜晚10點準時見!

下星期二21/7夜晚10點又到big big購物直播時間,今次又有咩正嘢介紹呢?飯日日都要食,電飯煲點揀先好?今次直播會介紹各款迷你電飯煲、蒸煮盒等等!細細部啱哂自私食想知有幾好用? 記得鎖定我哋嘅直播啦

到時仲有限時獨家優惠完咗就冇到時記得拎優惠啦

日期:7月21日(星期二) 時間:晚上10點開始#bigbigshop #bigbig購物直播 #小家電飯煲篇 #睇直播拎優惠

icon_menu_white@2x.png
bbs_logo_white@2x.png
bbs_blue_footer_logo_b@2x.png

由 Big Big Channel Limited 營運